WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE W!R SIND GÖRLITZ

1. Ogólne
1.1. Organizator

Organizatorem konkursu “W!R SIND GÖRLITZ” jest Aktionskreis für Görlitz e.V., Klosterplatz 10, 02826 Görlitz. Konkurs jest finansowany ze środków Miasta Görlitz w ramach obchodów jubileuszu “950-lecie Görlitz”.

1.2. Opis
Konkurs kierowany jest do społeczności miasta. Wnioski przyjmowane są w jednej z pięciu kategorii:

» historia i opowieści
» społeczeństwo i przyszłość
» przyroda i sport
» wiara, wiedza, sztuka
» młodość i starość

W ramach wybranej kategorii dopuszczone są najróżniejsze formaty, na przykład: festyny dla dzieci, festyny sportowe, prezentacje rzemiosła i cechów, szkolne projekty edukacyjne, zawody bądź pokazy strażackie, tematyczne spacery miejskie, spotkania w miejscach pamięci, rekonstrukcje historyczne, dni środowiska, projekty z dziedziny sztuki i wiele innych.

2. Udział w konkursie
2.1. Uprawnienie do udziału

Do udziału w konkursie uprawnione są:
- organizacji pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i inicjatywy pożytku publicznego
- osoby prywatne, które ukończyły 18. rok życia

z siedzibą (bądź głównym miejscem zamieszkania) w Görlitz. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak również i grupy. W przypadku grup warunkiem koniecznym jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorem. Jeżeli wniosek w konkursie złoży grupa uczniów, wtedy osobą odpowiedzialną za kontakt będzie nauczyciel/ka. Instytucje publiczne, jak również osoby naturalne i prawne ze Zgorzelca mogą być partnerem projektu.

2.2. Zakres i akceptacja warunków uczestnictwa
Oprócz warunków uczestnictwa obowiązują również regulacje i inne zalecenia prezentowane w ramach konkursu. Zgłoszenie wniosku oznacza zapoznanie się i akceptację reguł konkursu w całości.

3. Nagroda: Środki na realizację projektu
W ramach konkursu “W!R SIND GÖRLITZ” zostanie przyznanych łącznie 35 nagród w pięciu kategoriach - w każdej kategorii dostępne są nagrody w trzech grupach pieniężnych. Nagroda pieniężna na realizację projektu opisanego we wniosku zostanie wypłacona w jednej racie. Ze zwycięzcami zostaną sporządzone indywidualne wiążące porozumienia dotyczące wsparcia finansowego oraz realizacji projektu. Wyłonione w konkursie projekty zostaną podane do wiadomości publicznej.

4. Wnioskowanie
4.1. Okres wnioskowania

Wnioski można składać od 10.12.2019 (wydarzenia otwarcia) do 31.03.2020.

4.2. Wniosek
Wnioski należy składać w formie pisemnej przy użyciu formularza - najlepiej drogą cyfrową.
Zrealizowane i zamknięte projekty są wykluczone z konkursu.
Wniosek musi zawierać następujące elementy:

4.3. Złożenie wniosku
Drogą pocztową na adres: Aktionskreis für Görlitz e.V., Klosterplatz 10, 02826 Görlitz
Drogą elektroniczną na adres: kontakt@aktionskreis-goerlitz.de
Termin nadsyłania: 31.03.2020

5. Ocena
5.1. Ogólne

Wnioski zostaną poddane ocenie fachowych i niezależnych jurorów. Skład jurorski zostanie podany do informacji publicznej przed rozpoczęciem procedury wyboru. Ocena wniosków przez jurorów odbędzie się na posiedzeniu zamkniętym.

5.2. Ocena jurorów (od kwietnia 2020)
W pierwszej kolejności wnioski zostaną poddane przez jurorów ocenie wstępnej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na:

6. Ogłoszenia zwycięzców
Wręczenie nagród odbędzie się podczas oficjalnego wydarzenia, na które zostaną zaproszeni wszyscy wnioskodawcy. Wtedy też zostaną ogłoszeni zwycięzcy.

7. Podanie do wiadomości publicznej
Udział w konkursie oznacza jednoczesną zgodę na publikowanie informacji dotyczących wnioskowanego projektu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych organizatora, jak również w relacjach prasowych oraz prezentacjach dotyczących całokształtu pracy stowarzyszenia Aktionskreis für Görlitz e.V.. Dalsze postanowienia dotyczące ochrony danych, w szczególności obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO, zamieszczone są w polityce prywatności konkursu.

8. Inne
8.1 Uczestnicy konkursu są poinformowani, iż organizator w celach przeprowadzenia konkursu “W!R SIND GÖRLITZ” gromadzi, zapisuje i wykorzystuje dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych. Wnioskodawca zobowiązuje się dołoży starań, by prawa autorskie i osobiste nie zostały naruszone.
8.2 W przypadku publikacji nadesłanych wniosków, wnioskodawca - jego pełna nazwa bądź imię i nazwisko - zostanie podany jako autor projektu.
8.3 Polityka prywatności konkursu jest częścią warunków uczestnictwa.
8.4 Złożenie wniosku oznacza zapoznanie się i akceptację warunków udziału.
8.5 Nie istnieje roszczenie prawne do nagrody pieniężnej, decyzja nie podlega zaskarżeniu.

Impressum |  Datenschutz |  Teilnahmebedinungen
warunki uczestnictwa |  Startseite